Historia

Rys Historyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie

OKRES  MIEDZYWOJENNY

 
Po odzyskaniu niepodległości Polacy przystąpili do odbudowy państwa polskiego. Osada, jaką był Wołomin na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dn. 4 lutego 1919r. otrzymała prawa miejskie. Nastąpił rozwój gospodarczy miasta. W Wołominie w okresie międzywojennym dość skromnie przedstawiało się szkolnictwo powszechne. Istniały dwie szkoły podstawowe mieszczące się w budynku trzykondygnacyjnym         u zbiegu ulic Wileńskiej i Długiej. W 1923r. uruchomiono w mieście szkołę nr 3 dla dzieci żydowskich, która mieściła się przy ul. Warszawskiej. Kierownikiem był Ignacy Szayer (Szniawski). Od 1926r. funkcję kierowniczą pełnił legionista Alfred Orwicz-Żyliński.
Ponieważ na terenie osiedli Wołominek i Sławek nie było szkoły powszechnej, a szkoły w mieście były ciasne, Towarzystwo Przyjaciół Osiedla Wołominka podjęło decyzję o budowie szkoły w tym rejonie miasta. W drugiej połowie 1936r. wydano odezwę do ludności wzywającą do składania ofiar pieniężnych na zakup działki pod budowę szkoły. W latach 1936-1938 organizowano kwesty publiczne, zabawy taneczne, z których dochód przeznaczono na budowę szkoły. Za zebrane pieniądze Towarzystwo nabyło w listopadzie 1936r. plac o powierzchni 6670m2 i przekazało Zarządowi Miejskiemu. Aleksander Granzow ofiarował na rzecz przyszłej szkoły 4 parcele
o powierzchni 40,000 łokci kwadratowych (13340 m2). W połowie 1937r. w Zarządzie Miejskim powstał projekt trzypiętrowego budynku szkolnego dla 700 dzieci uczących się na jednej zmianie.  10 maja 1937r. Kurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego wydał orzeczenie nr   12757/37          o organizacji szkoły  7 klasowej z podwójnym ciągiem klas, czyli 14 oddziałów. Projekt przewidywał sale wykładowe, sale przyrody   i rysunków, pokój nauczycielski, pokoje administracyjne, gabinet dentystyczny, lekarski, natryski, sale rekreacyjne oraz pomocy szkolnych, 3 szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Budynek miał być podłączony do wodociągu i kanalizacji, planowane było centralne ogrzewanie oraz schron przeciwgazowy. Koszty inwestycji obliczono na ok. 200tys. złotych
i częściowo miały być pokryte z budżetu Zarządu Miejskiego oraz ze środków ofiarowanych przez społeczeństwo. Zdecydowano, że szkoła będzie nosić imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.   9 października 1938r. odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego nowej szkoły. Do wybuchu II wojny światowej wzniesiono podpiwniczenie, parter i część pierwszego piętra.W okresie okupacji hitlerowskiej wstrzymano prace budowlane. Znaczna część materiałów budowlanych - cegła, wapno, drewno przeznaczonych - na wzniesienie budynku szkolnego została rozgrabiona przez niemieckie organy administracji lokalnej lub okolicznych mieszkańców.

CZASY    POWOJENNE


Po II wojnie światowej miasto zaczęło się rozwijać, przybywało mieszkańców, zwłaszcza dzieci  i młodzieży. W 1955r. pracowały 3 szkoły podstawowe: TPD( powstała z połączenia dwóch szkół   i mieściła się  w budynku szkoły nr 4) i szkoła nr 1 i 2. Budynki tych szkół stały się przestarzałe, za ciasne, by mogły pomieścić rosnącą liczbę uczniów. W1954r. przystąpiono do budowy nowej szkoły planowanej już przed wojną. W 1957r. rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 3 mieszcząca się przy ul. Przejazd ( obecnie ul. Sasina 33). Kierownikiem szkoły został powołany Franciszek Nasiadko. Pracę w nowej szkole podjęli nauczyciele: J. Bulik, z. Chmielewski, H. Frontczak, J. Jędrasik,
E. Napiórkowska, K. Nowak, J. Pysz, H. Rachuba, A. Skraińska, M. Bobowska,  T. Kielak,   ks. M. Kuzalski, F. Szturo, Szczęsny, Zdanowicz,  I. Zalewska, J. Malik. Naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 1957/58 rozpoczęło 509 uczniów w 7 klasowej szkole powszechnej, pracę podjęło 18 nauczycieli. Klasy liczyły od 35 do 45 uczniów. Nauczyciele zwracali uwagę na higienę osobistą uczniów oraz na jednolity strój: fartuszki z białymi kołnierzykami (dziewczęta), ciemne ubrania z białymi kołnierzykami (chłopcy). W ciągu 2 lat działalności placówki zdobyto fundusze na ogrodzenie szkoły, ponieważ, budynek postawiony był na pustkowiu. Okratowano okna zabezpieczając przed kradzieżami  i włamaniami. Nauczyciele z uczniami posadzili drzewa        i krzewy. W szkole opiekę medyczną sprawował lekarz szkolny, a higienistka dbała o higienę uczniów.
W latach 60-tych Szkoła Podstawowa nr 3 posiadała najdoskonalsze warunki pracy
na terenie miasta. Szkoła była dobrze wyposażona w sprzęt (stoliki, ławki), pomoce naukowe takie jak mapy, plansze oraz środki audiowizualne - radio, magnetofon, aparat projekcyjny do filmów dźwiękowych, rzutniki. Tu odbywały się konferencje metodyczne, narady kierowników szkół z całego powiatu. Na terenie szkoły działały organizacje uczniowskie takie jak: SKS, TPPR, drużyna harcerska i zuchowa, Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Szkolny, Młodzieżowa Służba Ruchu, PCK oraz chór szkolny, który uświetniał akademie szkolne, występował również w zakładach pracy, brał udział
w przeglądach chórów szkolnych. Stworzony został księgozbiór, początkowo zawierał podstawowe lektury, lecz wraz z upływem czasu przybywało książek z różnych działów. W 1961r. księgozbiór wynosił 1700 pozycji, a w 1966r. 4200 woluminów, obecnie ok. 12000 egz. Szkoła była ściśle powiązana z życiem środowiska, nauczyciele w czasie zebrań z rodzicami prowadzili różne formy pedagogizacji, prężnie działał Komitet Rodzicielski. Lata 70-te to remont i rozbudowa szkoły. Zostały wymienione podłogi na korytarzu głównym, wykonano nowe ogrodzenie strony frontowej, rozbudowano pracownię zajęć praktyczno-technicznych, uporządkowano dziedziniec zewnętrzny
i wewnętrzny. Od 1 września 1978r. szkoła podstawowa weszła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dyrektorem Zespołu został p. Tadeusz Dębek, a zastępcą dyrektora ds. szkoły podstawowej wybrano p. Janinę Bulik.Przemiany lat osiemdziesiątych zaowocowały powstaniem NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. Podjęto próbę nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, propozycję odrzuciły ówczesne władze miasta. Jednak dyrekcja wraz z radą pedagogiczną czyniły starania o wydanie zgody na nadanie szkole imienia Marszałka. W tym czasie zaszły zmiany w zarządzaniu placówką :dyrektorem został   p. Kazimierz Chudzian, wicedyrektorami: 

kl. 0 –III Iwona Oleksiak, kl. IV-VIII Henryk Ruciński.
 

NADANIE SZKOLE  IMIENIA  MARSZAŁKA  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO


19 marca 1991r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kurator Stefan Paszyński odczytał Akt Nadania, została poświęcona tablica pamiątkowa, pod kierunkiem nauczycieli młodzież przygotowała program poetycko- muzyczny.
W roku szkolnym 1991/92 klasy młodsze zostały przeniesione do budynku po przedszkolu na  ul. 15-Grudnia obecnie J. Piłsudskiego 51. Pomieszczenia nie były przystosowane do potrzeb szkoły. Wspólnymi siłami przystąpiono do modernizacji obiektu. Rozpoczęto również działania mające na celu ufundowanie szkole sztandaru. Cały ciężar finansowy tych zabiegów przejęli rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców. Uroczystości związane z przekazaniem sztandaru odbyły się 10 września 1995r. Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar z wizerunkiem patrona. Dyrektor p. Andrzej Motyka na uroczystej akademii zaprezentował i przekazał Sztandar uczniom. W pierwszym poczcie sztandarowym byli: Joanna Czerwińska, Agnieszka Rębelska i chorąży Mirosław Szatybełko. Odbyło się ślubowanie na sztandar. Z powodu trudności lokalowych klasy IV w roku szk. 1995/1996 przechodzą  z budynku przy ul. Sasina 33 do filii szkoły mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 51. Stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej objęła Iwona Oleksiak-Koc. Wielkim wydarzeniem  w środowisku szkolnym były obchody 130 rocznicy urodzin patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego połączone z jubileuszem 40-lecia pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w budynku przy ul. Sasina 33. Dyrektor p. Andrzej Motyka podziękował za trud pracy zgromadzonym byłym i aktualnym pracownikom szkoły. Uczniom rozdano nagrody za osiągnięcia w konkursie plastycznym nt. „Nasz patron”. Zaproszeni goście obejrzeli program słowno-muzyczny oraz wystawę w izbie pamięci.  Mury Szkoły Podstawowej nr 3 w roku 2000 przy ul. Sasina 33 opuścił ostatni rocznik 8 letniego cyklu kształcenia podstawowego. W związku z reformą oświaty system nauczania obejmuje kl. I-VI, 3klasy gimnazjum oraz 3 letnie szkolnictwo ponadgimnazjalne.
 

NOWA   LOKALIZACJA


Od 1 września 2000r. Szkoła Podstawowa nr 3 została przeniesiona do budynku przy ul. Piłsudskiego 51. Rozpoczęła się rozbudowa i prace modernizacyjne obiektu. Pomimo bardzo ciężkich warunków: ciasnota, zwiększona liczba uczniów, pracowników, brak biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej, szatni szkoła funkcjonowała normalnie. Remont został zakończony na przełomie stycznia i lutego 2001 roku.
 

SZKOŁA    DZISIAJ


Obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieści się przy  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51. Dyrektorem szkoły od 2005r jest p. mgr Jolanta Borowy.
W naszej szkole uczą się uczniowie w klasach 0- VI .W roku szk.2011/2012 do szkoły uczęszcza 322 uczniów. Do dyspozycji dzieci jest 5 sal lekcyjnych, sala komputerowa, świetlica, biblioteka. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać biorąc udział w pracach kółek zainteresowań: polonistycznym, plastycznym, muzycznym, ekologicznym, matematycznym, sportowym.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach w takich jak: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej , Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wołominie, Szkolny Konkurs Plastyczny Świąteczna Karta Bożonarodzeniowa, Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej, Powiatowy Konkurs Literacki „Liryki o Niepodległej” , Konkurs „Poznajmy się bliżej” , Ogólnopolski X Turniej Piłkarski Coca- Cola Cup 2012 i innych, w których zajmują wysokie noty( I, II, III miejsce na szczeblu ogólnopolskim). Do tradycji szkoły weszły spotkania szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego zawsze 12.05 w kolejne rocznice śmierci Marszałka. uczniowie tych szkół spotykają się z rodziną Marszałka i składają kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Ceremoniałem szkoły są: przyjęcie klas I w poczet społeczności szkolnej, pożegnanie absolwentów. Święto szkoły obchodzone jest 10 listopada. Wszystkim ważnym oficjalnym uroczystościom szkolnym oraz pozaszkolnym towarzyszy poczet sztandarowy ze sztandarem. Szkoła posiada logo w kształcie tarczy , na której widnieje wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz napis SP nr 3 Wołomin.
Wciągu 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej zatrudnionych było ok. 170 nauczycieli, mury szkoły opuściło 4369 absolwentów.

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.